איתור מוצר לפי אזורי גוףאיתור על פי אינדיקציה רפואית

Lower Extremity - Standard Orthopedics

    Knee
        Osgood Schlatter
        Genu Recurvatum
        Knee, strain or sprain
        Knee,bursitis
        Knee tendonitis
        Patellofemoral disorders
        Capsular Ligament Instability
        Knee Pathologies

    Foot
        Pes Cavus
        Drop Foot - Paralytic equinus
        Spur דורבן
        Pes Planus
        Foot, arthritis
        Foot tendonitis
        Hallux valgus
        Bunion
        Sesamoid pain
        Sever`s disease

    Ankle
        Ankle ,postoperative rehabilitation
        Ankle, arthritis
        Ankle, strain or sprain
        Ankle tendonitis
        Ankle injuries
        CVA
        Hemiplegia
        Achilles Pathologies
        Ankle Pathologies

    Leg
        Calf strains
        Shin splints

    Thigh
        Thigh, postoperative rehabilitation
        Hamstring injuries
        Quadracep pull or minor injuries

    Hip
        Hip, postoperative rehabilitation
        Hip, arthritis
        CDH

Spinal Column - Standard Orthopedics

    Abdomen

    Spinal Column
        Spine, postoperative rehabilitation
        Spine, arthritis
        Lower back pain

    Spinal Column & Shoulders

Upper Extremity - Standard Orthopedics

    Hand
        Carpal Tunnel Syndrome
        Hand, postoperative rehabilitation
        Hand, arthritis
        Hand tendonitis
        Thumb, partial or total muscle loss

    Elbow
        Epicondylitis
        Elbow, postoperative rehabilitation
        Elbow, arthritis
        Elbow tendonitis
        Elbow bursitis

    Shoulder
        Shuolder tendonitis03-9629920 גודוביץ-בר בע"מ, יבוא ושיווק התקנים אורטופדים וחומרי גלם. רח' פלטין נפטלי 3 ראשל"צ, טלפון
` יעוץ מקצועי: סטרייד אורטופדיה בע"מ